Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer en opdrachtgever

De opdrachtnemer is: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en) “Crystal Angels®” en/of “De Kracht van Hypnose”, namens wie de therapeut/coach/trainer diensten op het gebied van coaching, training, hypnotherapie- en andere consulten, spirituele reizen of evenementen en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

De opdrachtgever is: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, hypnotherapie- en andere consulten, spirituele reizen of evenementen en aanverwante werkzaamheden. Ook te noemen “cliënt” of “deelnemer”.

Diensten

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht. E.e.a. in de ruimste zin des woords.

Inschrijven

Het door Opdrachtgever kenbaar maken dat een of meerdere diensten door Opdrachtgever worden afgenomen bij de Opdrachtnemer. Hiertoe wordt door Opdrachtgever een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier verstrekt aan Opdrachtnemer.

Therapeut/Coach/Trainer

De natuurlijke- of rechtspersoon die op verzoek van Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoert.

Overeenkomst

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.

De Privacyverklaring

Hierin wordt aangegeven welke (persoons)gegevens VOF van Hesteren verzamelt en gebruikt en met welk doel.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring:

Deze ‘Algemene Voorwaarden en Pivacyverklaring’ is van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten waarbij door Opdrachtnemer, in het kader van zijn beroep, diensten worden aangeboden en/of geleverd.
Deze ‘Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring’ is eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

Afwijken van de Algemene Voorwaarden

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring is slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. De uitvoering van de overeenkomst:

De Opdrachtnemer spant zich in om de door Opdrachtgever afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer kan en mag worden verwacht.

Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen dienst(en) door de Opdrachtnemer mogelijk te maken c.q.  tot een bruikbaar resultaat van de afgenomen dienst(en) te kunnen komen. Hieronder kan o.a. worden verstaan: het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het opvolgen van gegeven adviezen, tips en het toepassen van de aangeboden tools/vaardigheden, het met enige regelmaat onderhouden van E-mailcontact omtrent de stand van zaken c.q. voortgang, etc..

4. Afspraken voor consulten:

Opdrachtgever wordt verzocht- voor zover mogelijk- schriftelijk of per E-mail een afspraak te maken voor een consult.
Bij het maken van een afspraak voor een consult, verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de voor Opdrachtnemer benodigde informatie, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en E-mailadres van Opdrachtgever, danwel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt.
Opdrachtgever verstrekt daarnaast- indien van toepassing- aan Opdrachtnemer nadere informatie welke voor Opdrachtnemer van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht.

Bevestiging afspraak

Opdrachtgever ontvangt van Opdrachtnemer per E-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak alsmede een afschrift van de “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring”.
Opdrachtnemer verstrekt daarnaast- indien van toepassing- aan Opdrachtgever nadere informatie welke voor Opdrachtgever van belang is.

Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, komt de gemaakte afspraak direct te vervallen.
Eventueel reeds door Opdrachtnemer gemaakte (on)kosten, dient Opdrachtgever direct te voldoen aan Opdrachtnemer.

5. Inschrijven:

Bij inschrijving voor een dienst (cursus, workshop, opleiding, summerschool, training, masterclass, reis of evenement), dient door elke deelnemer afzonderlijk een duidelijk, volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te worden aangeleverd. Dit kan per E-mail of per post, t.a.v.: VOF van Hesteren, Beethovenlaan 122, 3335 BB te ZWIJNDRECHT.
Ook dient de bijdrage- zoals vermeld bij de betreffende dienst- te worden overgemaakt op de bankrekening van VOF van Hesteren.

Deelnemerslijst

Na ontvangst van een door de deelnemer ingevuld en ondertekend inschrijfformulier EN bijschrijving van de verschuldigde bijdrage op de bankrekening van VOF van Hesteren, wordt de deelnemer op de deelnemerslijst geplaatst en is hij/zij verzekerd van een deelnemersplaats. Pas dan zal Opdrachtnemer aan deelnemer per E-mail een “Bevestiging van deelname” doen toekomen.

Door inzending van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met en verbindt zich aan de “Algemene Voorwaarden” en- indien de deelnemer zich inschrijft voor een opleiding of summerschool- de aanvullende “Opleidingsvoorwaarden”. Daarmee is de deelnemer gehouden aan betaling van bij de betreffende dienst(en) genoemde investeringsbedrag(en).

LET OP!
Plaatsing op deelnemerslijst(en) geschiedt op volgorde van datum bijschrijving van het investeringsbedrag op de bankrekening van VOF van Hesteren.
Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende inschrijfformulieren vallen buiten behandeling.

6. Betalingen door opdrachtgever:

Betalingen voor consulten door particulieren, dienen, direct na afloop van het consult, contant te worden voldaan.
Indien Opdrachtgever de voorkeur geeft aan betaling via de bank, dient Opdrachtgever dit vooraf kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever een factuur met de benodigde betalingsgegevens. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor voor tijdige betaling van de factuur. Betalingen voor consulten dienen te zijn voldaan voordat het consult plaatsvindt.

Bedrijven, instellingen, ZZP’ers

Voor bedrijven, instellingen, ZZP’ers, etc., geldt: Opdrachtnemer vestrekt -naast een afspraakbevestiging en een afschrift van de “Algemene Voorwaarden”- een factuur met de benodigde betalingsgegevens aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor tijdige betaling van de factuur. Betalingen voor consulten dienen te zijn voldaan voordat het consult plaatsvindt.

Betalingen voor alle overige diensten, dienen te worden overgemaakt op bankrekeningnr: NL75ABNA0496624660 van VOF van Hesteren, o.v.v. “naam en startdatum van de dienst(en)” en de naam van de Opdrachtgever (deelnemer).

Opdrachtnemer biedt voor opleidingen, de summerschool, reizen en evenementen de mogelijkheid tot gespreide betaling aan. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. De informatie over de betalingsregeling wordt na inschrijving aan Opdrachtgever verstrekt.

7. Voorbehoud bij vaststelling tarieven en/of investeringsbedragen:

Opdrachtnemer biedt diensten (consulten, cursussen, workshops, opleidingen, summerschool, trainingen, masterclasses, reizen en evenementen) aan voor particulieren en bedrijven. Diensten kunnen zowel individueel als door groepen worden afgenomen.

Voor individuele diensten gelden andere tarieven en/of investeringsbedragen dan voor groepen. Voor bedrijven gelden andere tarieven en/of investeringsbedragen dan voor particulieren.

Alle tarieven en/of investeringsbedragen worden vastgesteld op basis van aantal cliënten of deelnemers en overige, relevante, gegevens die op het moment van het samenstellen van het consult c.q. programma beschikbaar en/of bekend zijn bij Opdrachtnemer.

Aanpassingen tarieven en investeringsbedragen

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tarieven en/of investeringsbedragen aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen. Eventuele wijzigingen zullen steeds terstond, per e-mail, aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt..

8. Annulering van een dienst door de opdrachtgever:

Indien Opdrachtgever (cliënt, c.q. deelnemer) zijn/haar afspraak, inschrijving c.q. deelname wenst te annuleren, dient dit schriftelijk (per brief of per E-mail) te geschieden.
Nadat Opdrachtnemer deze schriftelijke annulering heeft ontvangen, zal zij Opdrachtgever een bevestiging van ontvangst per E-mail toezenden.

9. Bij annulering van afspraken voor consulten geldt:

Opdrachtgever kan zijn/haar afspraak kosteloos annuleren tot 3 dagen tevoren.
Opdrachtnemer berekent annuleringskosten indien de afspraak 3 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door Opdrachtgever. De kosten voor annulering zijn:
– bij annulering vanaf 3 tot 1 dag(en) tevoren: is 50% van de consultkosten verschuldigd;
– bij annulering vanaf 24 uur tevoren: is 100% van de consultkosten verschuldigd.

10. Bij annulering van deelname aan een cursus, workshop, opleiding, summerschool, training of masterclass geldt:

Opdrachtgever kan zijn/haar deelname kosteloos annuleren binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving.
Bij annulering nadat de wettelijke bedenktermijn is verstreken, is het gehele investeringsbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats!

Ook als de deelnemer reeds gestart is met een cursus, workshop, opleiding, summerschool, training of masterclass en hij/zij tussentijds de deelname stopt, is en blijft het gehele investeringsbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats!

Tussentijdse beëindiging

Bij het tussentijds beëindigen van deelname aan een opleiding of summerschool geldt bovendien: indien de deelnemer heeft gekozen voor betaling in termijnen en het totale investeringsbedrag nog niet is voldaan, vervalt deze betalingsregeling direct en dient de deelnemer het nog openstaande bedrag terstond te voldoen.
Er gelden aanvullende voorwaarden voor opleidingen en de summerschool. Zie hiervoor de “Opleidingsvoorwaarden”.

11. Bij annulering van reizen of evenementen geldt:

Opdrachtgever is administratiekosten verschuldigd van € 75,00. Deze kosten worden niet gerestitueerd.
Indien Opdrachtgever zijn/haar deelname wil annuleren, dan kan dit kosteloos tot 120 dagen voor vertrek (reis) of startdatum (evenement) en is Opdrachtgever enkel de administratiekosten verschuldigd.

Indien men annuleert vanaf 120 dagen voor vertrek of startdatum, brengt Opdrachtnemer naast administratiekosten ook annuleringskosten in rekening en wel als volgt:
– bij annulering vanaf 120 tot 90 dagen voor vertrek of startdatum, is 30% van de reissom c.q. evenementsbijdrage verschuldigd + de € 75,00 administratiekosten;
– Als men annuleert vanaf 90 tot 60 dagen voor vertrek of startdatum, is 60% van de reissom c.q. evenementsbijdrage verschuldigd + de
€ 75,00 administratiekosten;
– bij annulering vanaf 60 dagen voor vertrek of startdatum, is de gehele reissom c.q. evenementsbijdrage verschuldigd;

Tussentijdse beëindiging reis of evenement

Wanneer de reis of het evenement reeds is gestart, en de deelnemer zijn/haar deelname tussentijds stopt, is en blijft het gehele investeringsbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats!
Indien met betreffende deelnemer een betalingsregeling is getroffen, vervalt deze regeling direct en dient de deelnemer het nog openstaande bedrag terstond te voldoen.

12. Annulering danwel verzetten van diensten door Opdrachtnemer:

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een dienst (consult, cursus, workshop, opleiding, summerschool, training, masterclass, reis of evenement) te annuleren danwel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht.
Opdrachtnemer zal in geval van annulering danwel verzetten van een dienst, de Opdrachtgever terstond per E-mail – en zo nodig telefonisch- in kennis stellen.

Bij annulering van een cursus, workshop, opleiding, summerschool, training, masterclass, reis of evenement door overmacht danwel door opgelegde (Corona)regelgeving vanuit de overheid, zal aan de deelnemer een voucher worden verstrekt en kan de deelnemer aan een latere cursus, workshop, opleiding, summerschool, training, masterclass, reis of evenement deelnemen.

Bij annulering van een dienst door te weinig inschrijvingen, worden eventuele bedragen die Opdrachtgever nog verschuldigd is, als vervallen beschouwd.
Door Opdrachtgever reeds gedane betalingen worden bij annulering wegens te weinig inschrijvingen binnen een termijn van 14 dagen gerestitueerd.

Verzetten

Bij het verzetten van een dienst, blijft Opdrachtgever gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde tarief en/of investeringsbedrag.

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

13. Verzetten van consult afspraken door opdrachtgever:

Indien de Opdrachtgever zijn/haar afspraak wenst te verzetten, kan dit telefonisch of per E-mail geschieden.
Nadat Opdrachtnemer het verzoek tot verzetten van de afspraak heeft ontvangen, zal zij per E-mail een bevestiging hiervan toezenden aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever kan een gemaakte afspraak kosteloos verzetten tot 3 dagen tevoren. Indien Opdrachtgever een gemaakte afspraak korter dan 3 dagen tevoren wenst te verzetten, brengt Opdrachtnemer hiervoor administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn:
– bij verzetten van 72 uur t/m 24 uur tevoren: is € 15,00 verschuldigd;
– bij verzetten vanaf 24 uur tevoren is € 30,00 verschuldigd.

14. Verstek/”no-show” door Opdrachtgever:

Indien de Opdrachtgever (cliënt en/of deelnemer) verstek laat gaan bij een afspraak voor een consult of bij aanvang danwel het vervolgen van een cursus, workshop, opleiding, summerschool, training, masterclass, reis of evenement, zal geen restitutie plaatsvinden! Opdrachtgever blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer.
Wanneer met Opdrachtgever een betalingsregeling is getroffen, vervalt deze regeling direct en dient de Opdrachtgever de nog openstaande termijnbedragen terstond te voldoen.

Indien Opdrachtnemer, door het verstek van Opdrachtgever, extra kosten moet maken, is Opdrachtgever eveneens gehouden aan betaling van deze extra kosten aan Opdrachtnemer.

15. Aansprakelijkheid:

Deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, summerschool, trainingen, masterclasses, reizen en/of evenementen, georganiseerd door Opdrachtnemer, geschiedt volledig voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen.

Opdrachtgever is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen, van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer/deelname veroorzaakt, tijdens deelname aan betreffende consult, cursus, workshop, opleiding, summerschool, training, masterclass, reis of evenement. Opdrachtgever dient zich minimaal te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.

Bij reizen

Bij deelname aan een door Opdrachtnemer georganiseerde reis geldt bovendien:
– Opdrachtgever is verplicht om een reiskostenverzekering af te sluiten, tenminste voor de duur van de reis. Een kopie van de reisverzekering dient door Opdrachtgever te worden overlegd aan Opdrachtnemer;
– Opdrachtnemer adviseert de Opdrachtgever een annuleringsverzekering af te sluiten, tenminste voor de duur van de reis (dit is geen verplichting);
– Opdrachtgever dient, bij de start van een reis, in het bezit te zijn van alle voor deze reis van belang zijnde, geldige, papieren c.q. documenten;
– indien Opdrachtgever geen geldige, van belang zijnde papieren c.q. documenten kan overleggen, danwel onvolledige en/of onjuiste papieren c.q. documenten overlegt, zijn eventuele kosten hieruit voortvloeiende volledig voor rekening van Opdrachtgever.

16. Persoonlijke ontwikkeling door deelname:

Door het deelnemen aan een consult, cursus, workshop, opleiding, summerschool, training, masterclass, reis of evenement, kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden.
Opdrachtnemer kan voor eventuele gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, summerschool, trainingen, masterclasses, reizen of evenementen, nooit aansprakelijk worden gesteld.

17. Beeld- en geluidsopnamen:

Opdrachtnemer kan tijdens cursussen, workshops, opleidingen, summerschools, trainingen, masterclasses, lezingen, infodagen, reizen en evenementen, video opnamen, foto’s en geluidsopnamen maken voor o.a. marketingdoeleinden (plaatsing op websites, Social Media  en in ander publicatiemateriaal zoals folders, etc.) en/of kwaliteitsdoeleinden.
Op het vervaardigde beeld- en/of geluidsmateriaal kan een deelnemer herkenbaar zijn.

18. Klachtenprocedure:

Indien Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 (een) maand na het ontstaan van de klacht, te melden bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan een klacht of opmerking schriftelijk melden.
Stuur een brief met de klacht of opmerking naar VOF van Hesteren, Beethovenlaan 122, 3335 BB Zwijndrecht.

Indien een klacht niet naar tevredenheid van Opdrachtgever wordt opgelost, kan Opdrachtgever schriftelijk een klachtenformulier opvragen. Het klachtenformulier dient per post te worden verzonden aan de klachtenfunctionaris: dhr. P. Ramselaar.
De volledige klachtenprocedure en/of een klachtenformulier is op te vragen bij VOF van Hesteren.

19. Privacyverklaring VOF van Hesteren:

Respect voor de privacy van cliënten en deelnemers is voor VOF van Hesteren het uitgangspunt bij al haar activiteiten. VOF van Hesteren zal persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Alle persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet hieraan stelt.

VOF van Hesteren verzamelt en verwerkt o.a de volgende persoonsgegevens van cliënten en deelnemers:
– NAW gegevens en het geslacht; omdat wij duidelijkheid willen over wie onze cliënten en deelnemers zijn;
– E-mailadres en andere contactgegevens; om -indien nodig- contact met cliënt en/of deelnemer op te kunnen nemen, voor het toesturen van o.a. de afspraakbevestiging, feedbackformulieren, inschrijfformulieren, etc.

Cliënten en deelnemers hebben het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. Zie hiervoor onderdeel 20 “Regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens VOF van Hesteren”.

Niet delen van persoonsgegevens

VOF van Hesteren zal persoonsgegevens niet delen met anderen, tenzij VOF van Hesteren dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

VOF van Hesteren doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.

VOF van Hesteren is actief onder de handelsnamen: “Crystal Angels” en “De Kracht van Hypnose” en is gevestigd aan Beethovenlaan 122, 3335 BB te ZWIJNDRECHT.

Wijzigingen

VOF van Hesteren behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring tussentijds te wijzigen.
Wij raden cliënten en deelnemers daarom aan de Algemene Voorwaarden c.q. de Privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat zij altijd van de laatste geldende versie op de hoogte zijn.

20. Regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens VOF van Hesteren:

Indiening van verzoeken:

 1. Cliënten en deelnemers hebben het recht vrijelijk en met redelijke tussenpozen een schriftelijk verzoek om inzage in en correctie van de persoonsgegevens in te dienen;
 2. Cliënt of deelnemer kan het verzoek schriftelijk indienen. Het verzoek dient gedateerd en ondertekend te worden en bevat ten minste: de volledige naam en voorletters en het adres van de aanvrager;
 3. Een schriftelijk verzoek dat namens cliënt of deelnemer wordt ingediend door een wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigde moet vergezeld zijn van een bewijsstuk inzake de wettelijke vertegenwoordiging of van een originele, door betreffende cliënt of deelnemer ondertekende schriftelijke machtiging ter uitoefening van het inzage- of correctierecht door de gemachtigde.
  Naast de gegevens zoals hiervoor onder lid 2 genoemd, moeten in het verzoek ook de volledige naam, voorletters en het adres van de wettelijk vertegenwoordiger of de gemachtigde worden genoemd;
 4. Een verzoek om correctie kan slechts worden ingediend nadat cliënt of deelnemer inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht. In aanvulling op het tweede en derde lid bevat een verzoek om correctie ook de wijziging(en) die cliënt of deelnemer wil laten doen;
 5. Een verzoek om inzage danwel correctie kan men sturen naar:
  VOF van Hesteren, Beethovenlaan 122, 3335 BB ZWIJNDRECHT.
Kosten

Aan een verzoek om inzage en een verzoek om correctie zijn geen kosten verbonden.

Ontvangstbevestiging:

 1. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek verstuurt VOF van Hesteren een ontvangstbevestiging.
 2. In de ontvangstbevestiging staat de naam van de contactpersoon en een tijdsduur voor de behandeling van het verzoek.

Toets op in behandeling nemen:

 1. VOF van Hesteren toetst of een verzoek voldoet aan het bepaalde bij ‘Indiening van verzoeken’;
 2. Indien het verzoek niet aan de vereisten voldoet, krijgt cliënt of deelnemer de gelegenheid om het verzoek binnen twee weken aan te vullen. Herstelt cliënt of deelnemer het verzuim niet binnen deze termijn, dan ontvangt cliënt of deelnemer van VOF van Hesteren een beslissing dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen.
Uitvoering inzageverzoek
 1. VOF van Hesteren deelt binnen vier weken na ontvangst van een verzoek dat voldoet aan de vereisten, mee of VOF van Hesteren persoonsgegevens over betreffende cliënt of deelnemer verwerkt en of danwel in hoeverre het verzoek om inzage wordt ingewilligd;
 2. Indien het verzoek wordt ingewilligd, stelt VOF van Hesteren – in overleg met betrokkene(n)- een datum en tijdstip vast waarop cliënt of deelnemer (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger/gemachtigde) in de gelegenheid wordt gesteld de gegevens in te zien;
 3. Een verzoek om inzage wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd voor zover dit noodzakelijk is of in het belang is van de bescherming van cliënt of deelnemer of de rechten en vrijheden van anderen.

Uitvoering correctieverzoek:

 1. VOF van Hesteren kan een verzoek om correctie slechts honoreren voor zover de opgenomen gegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend danwel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt;
 2. Een cliënt of deelnemer krijgt van VOF van Hesteren schriftelijk bericht. VOF van Hesteren deelt cliënt of deelnemer binnen vier weken na ontvangst van het verzoek mede of – en in hoeverre- aan het verzoek om correctie wordt voldaan.
  Een weigering lichten wij altijd toe;
 3. VOF van Hesteren voert een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk uit.
Bezwaar

Indien cliënt of deelnemer het niet eens is met een beslissing van VOF van Hesteren, dient dit schriftelijk te worden medegedeeld binnen vier weken nadat cliënt of deelnemer de beslissing heeft ontvangen. De klachtfunctionaris van VOF van Hesteren zal dan nogmaals uw verzoek in behandeling nemen.

VOF van Hesteren wijst erop dat cliënt of deelnemer ook het recht heeft om zich tot de rechtbank te wenden met het verzoek om VOF van Hesteren te verplichten het verzoek tot inzage of correctie in te willigen.

 

21. Gegevens VOF van Hesteren:

Postadres: Beethovenlaan 122, 3335 BB ZWIJNDRECHT

Telefoonnummer Crystal Angels: 085 77 33 741
Telefoonnummer De Kracht van Hypnose: 085 77 33 743

E-mailadres Crystal Angels: info@crystalangels.nl
E-mailadres De Kracht van Hypnose: charles@dekrachtvanhypnose.nl

Contactpersoon Crystal Angels: Natasja van den Elsen
Contactpersoon De Kracht van Hypnose: Charles van Hesteren

22. Wijzigingen  Copyright / Overige:

Wijzigingen:
Opdrachtnemer heeft het recht voor of tijdens consulten, cursussen, workshops, opleidingen, de summerschool, trainingen, masterclasses, reizen of evenementen, de behandeling, het programma, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Copyright:
Alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc) berusten bij VOF van Hesteren. De Kracht van Hypnose verwerkt informatie op o.a. de website en Social Media. Maar ook in syllabussen voor deelnemers aan workshops en opleidingen.
Gehele of gedeeltelijke overname is niet toegestaand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door VOF van Hesteren.
Plaatsing van de informatie op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook is niet toegestaan.
Commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door VOF van Hesteren.

Overige

Opdrachtnemer biedt diensten aan. Diensten worden zoveel mogelijk fysiek aangeboden. De diensten worden, afhankelijk van de omstandigheden, ook online verzorgd. En indien nodig als combinatie (blended learning). Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Opdachtnemer zich het recht voor een vastgestelde wijze van aanbieden van de betreffende dienst te wijzigen.

In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring niet voorziet, beslist de Opdrachtnemer.

Deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring – alsmede de aanvullende “Opleidingsvoorwaarden”- zijn te allen tijde kosteloos op te vragen bij Opdrachtnemer; VOF van Hesteren.

Deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring is voor het  laatst gewijzigd d.d. 27-06-2021.

Meer informatie

Zoek je informatie over hypnotherapie?
Of wil je de beroepsopleiding volgen?
Voor het maken van een afspraak, ga naar de contactpagina.Charles van Hesteren
Hypnotherapeut en Hypnosecoach

'De Kracht van Hypnose' is geregistreerd bij:
- International Coaches Register (ICR)
- The American Board of Hypnotherapy (ABH)
- Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
Charles_van_Hesteren_Kracht_van_Hypnose_icr_logo
Wij gebruiken cookies voor het analyseren van de activiteiten op deze website, het personaliseren van content en marketing. We gebruiken en delen informatie omtrent het gebruik van onze website met onze partners (oa. Google Analytics). View more
Accepteren
Weigeren